การอบรมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ ประจำปี 2564

การอบรมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ ประจำปี 2564

หลักสูตรการอบรมดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟในสถานประกอบการ  เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2564 ทางบริษัท เฟลเวอร์ แอนด์ อะโรเมติก กรุ๊ป จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเกิดอัคคัภัยในสถานประกอบการ ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความเสียหายต่ออาคารสถานที่ อุปกรณ์ การผลิต วัตถุดิบ สินค้า บุคลากร รวมถึงภาพพจน์ของสถานประกอบการ อาจทำให้การผลิตหยุดชะงัก ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเพลิงไหม้ ขั้นตอนในการดับเพลิงขั้นต้นก็มีส่วนสำคัญอย่างยิ่ง ต่อองค์กรทุกๆองค์กร ดังนั้นทางบริษัท เฟลเวอร์ แอนด์ อะโรเมติก กรุ๊ป จำกัด จึงได้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและอบพยบหนีไฟ ในทุกๆปี