News

มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19
มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19
27/04/2563 11:22
มาตรการป้องกันและควบคุมเชื่อไวรัส COVID – 19 ของบริษัท เฟลเวอร์ แอนด์ อะโรเมติก กรุ๊ป จำกัด
มาตรการป้องกันและควบคุมเชื่อไวรัส COVID – 19 ของบริษัท เฟลเวอร์ แอนด์ อะโรเมติก กรุ๊ป จำกัด
26/03/2563 13:50
กิจกรรมการออกบูธโปรโมท แป้งชุบทอดสำเร็จรูป (ACCUREX BATTER MIX FLOUR) ของบริษัท เฟลเวอร์ แอนด์ อะโรเมติก กรุ๊ป จำกัด ปี 2562 ที่ โรงเรียนดรุณพัฒน์
กิจกรรมการออกบูธโปรโมท แป้งชุบทอดสำเร็จรูป (ACCUREX BATTER MIX FLOUR) ของบริษัท เฟลเวอร์ แอนด์ อะโรเมติก กรุ๊ป จำกัด ปี 2562 ที่ โรงเรียนดรุณพัฒน์
07/01/2563 17:00
กิจกรรม Big Cleaning Day ของบริษัท เฟลเวอร์ แอนด์ อะโรเมติก กรุ๊ป จำกัด ปี 2562
กิจกรรม Big Cleaning Day ของบริษัท เฟลเวอร์ แอนด์ อะโรเมติก กรุ๊ป จำกัด ปี 2562
07/01/2563 16:34
การตรวจต่ออายุฮาลาล ประจำปี 2562
การตรวจต่ออายุฮาลาล ประจำปี 2562
07/01/2563 16:28
การตรวจระบบบริหารความปลอดภัยด้านอาหาร ISO 22000 : 2018 ประจำปี 2562
การตรวจระบบบริหารความปลอดภัยด้านอาหาร ISO 22000 : 2018 ประจำปี 2562
19/09/2563 16:19
กิจกรรมและตรวจประเมิน 5 ส ในเดือน สิงหาคม 2562
กิจกรรมและตรวจประเมิน 5 ส ในทุกๆ เดือน
09/09/2562 13:36
การอบรมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ ประจำปี 2562
การอบรมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ หลักสูตรการอบรมดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟในสถานประกอบการ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ทางบริษัท เฟลเวอร์ แอนด์ อะโรเมติก กรุ๊ป จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเกิดอัคคัภัยในสถานประกอบการ ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความเสียหายต่ออาคารสถานที่ อุปกรณ์ การผลิต วัตถุดิบ สินค้า บุคลากร รวมถึงภาพพจน์ของสถานประกอบการ อาจทำให้การผลิตหยุดชะงัก ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเพลิงไหม้ ขั้นตอนในการดับเพลิงขั้นต้นก็มีส่วนสำคัญอย่างยิ่ง ต่อองค์กรทุกๆองค์กร ดังนั้นทางบริษัท เฟลเวอร์ แอนด์ อะโรเมติก กรุ๊ป จำกัด จึงได้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและอบพยบหนีไฟ ในทุกๆปี
09/09/2562 13:37
 Big Cleaning Day 2018
กิจกรรม “Big Cleaning Day” การทำความสะอาดครั้งใหญ่
21/03/2562 13:48
 กิจกรรม การสัมมนาและอบรม Team Building  ณ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
บริษัท เฟลเวอร์ แอนด์ อะโร เมติก กรุ๊ป จำกัด ได้มีการจัด กิจกรรม การสัมมนาและอบรม Team Building ณ.โกลเด้นไพร์ บีช รีสอร์ท ในวันที่ 22-24 ธันวาคม 2560
24/01/2561 11:55
 Big Cleaning Day
กิจกรรม “Big Cleaning Day” การทำความสะอาดครั้งใหญ่
21/03/2562 13:08
Vandor จากประเทศ จีน เข้ามาเยี่ยมชมโรงงาน
นโยบายกิจกรรม 5 ส บริษัท เฟลเวอร์แอนด์อะโรเมติก กรุ๊ป จำกัด
บริษัท เฟลเวอร์แอนด์อะโรเมติก กรุ๊ป จำกัด ได้มีการประกาศให้ปี 2559 เป็นปีแห่งการรณรงค์ทางด้าน กิจกรรม 5 ส และมีการกำหนดให้วันที่ 23 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันแห่งการทำความสะอาดครั้งใหญ่ของบริษัท ( Big Cleaning Day)
28/09/2560 11:35
กิจกรรมเชิงอนุรักษ์ปลูกป่าชายเลน
บริษัท เฟลเวอร์ แอนด์ อะโรเมติก กรุ๊ป จำกัด ได้จัดกิจกรรม เชิงอนุรักษ์ปลูกป่าชายเลน เมื่อวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2559 ณ พื้นที่ ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
28/09/2560 09:39
การได้รับการรับรองระบบ ISO 22000 : 2005
ประกาศความสำเร็จ การได้รับการรับรองระบบ ISO 22000 : 2005 และเลี้ยงขอบคุณ อาจารย์ที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559
28/09/2560 09:41
การตรวจระบบบริหารความปลอดภัยของอาหาร ( ISO 22000 : 2005 )
การตรวจระบบบริหารความปลอดภัยของอาหาร ( ISO 22000 : 2005 )
10/08/2559 14:19
Supplier เข้าเยี่ยมโรงงาน
27 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00-11.00 น. Supplier จากต่างประเทศเข้าเยี่ยมพร้อมนำเสนอสินค้าใหม่คือ Enhanced และ โปรตีนเกษตรรูปแบบใหม่
07/09/2558 16:44
กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวัน รร.บ้านเหล่าภูมีคำธาตุ จ.นครพนม
กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านเหล่าคำธาตุ จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2557
28/09/2560 09:26
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมขั้นที่ 2
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 ทางบริษัท เฟลเวอร์ แอนด์ อะโรเมติก กรุ๊ป จำกัด ได้เข้ารับมอบตราสัญลักษณ์และประกาศนียบัตรการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมขั้นที่ 2 ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ณ โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์
06/12/2556 16:25
ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2556
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2556 ทางบริษัทได้ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ตามประกาศกระทรวงหมาดไทย เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการเพื่อความปลอดภัยในการทำงานสำหรับลูกจ้าง ข้อ 36
09/11/2556 13:23