มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19

มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19

1. มาตรการการป้องการพื้นที่สถานประกอบการ/ พื้นที่ผลิต

            1.1มาตรการควบคุมพนักงานและผู้ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ผลิต

                        1.1.1 บริษัทฯ มีการปฏิบัติและข้อกำหนดการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19ให้พนักงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 

            1.2 Supplier/ผู้ติดต่อ/ผู้เยี่ยมชม

                        1.2.1 ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย สวมหน้ากากอนามัยและล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ 70% ทุกครั้งก่อนเข้าบริเวณสำนักงานและโรงงาน

                        1.2.2 ต้องตอบแบบสอบถามมาตรการการป้องกันไวรัส Covid-19  ทุกครั้งก่อนเข้าบริเวณสำนักงานและโรงงาน    1.3 การทำความสะอาดโรงงาน

                        1.3.1  ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทุกวันพุธ และวันเสาร์ของสัปดาห์ ในบริเวณอาคารและโรงงาน

                        1.3.2 มีการทำความสะอาดครั้งใหญ่บริเวณสำนักงานและโรงงานเป็นประจำเดือนละ 1ครั้ง

1.4 การควบคุมพื้นที่ส่วนกลาง

                        1.4.1 พนักงานทุกคนจะต้องเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างน้อย 1 เมตร