การตรวจต่ออายุฮาลาล ประจำปี 2562

การตรวจต่ออายุฮาลาล ประจำปี 2562

                เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 บริษัท เฟลเวอร์ แอนด์ อะโรเมติก กรุ๊ป จำกัด ได้รับการตรวจรับรองต่ออายุฮาลาลประจำปี 2562 จากคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย