การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ

การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ

       เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน ทางบริษัท เฟลเวอร์ แอนด์ อะโรเมติก กรุ๊ป จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเกิดอัคคัภัยในสถานประกอบการ ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความเสียหายต่ออาคารสถานที่ อุปกรณ์ การผลิต วัตถุดิบ สินค้า บุคลากร รวมถึงภาพพจน์ของสถานประกอบการ อาจทำให้การผลิตหยุดชะงัก ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเพลิงไหม้ ขั้นตอนในการดับเพลิงขั้นต้นก็มีส่วนสำคัญอย่างยิ่ง ต่อองค์กรทุกๆองค์กร ดังนั้นทางบริษัท เฟลเวอรื แอนด์ อะโรเมติก กรุ๊ป จำกัด จึงได้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและอบพยบหนีไฟ ในทุกๆปี


1. รูปภาพการอบเบื้องต้นเกี่ยวกับการดับเพลิง
2.รูปภาพการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อบาดเจ็บจากอุบัติเหตุไฟไหม้3.รูปภาพจำลองการอพยบหนีไฟเบื้องต้น